dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

Pomagamy pozyskać dofinansowanie unijne dla firm. Kompleksowa obsługa:
 • dobieramy program finansujący,
 • piszemy wnioski o dotacje UE,
 • opracowujemy biznesplany,
 • monitorujemy realizację projektów.
Wysoka skuteczność naszym atutem. Sprawdź jak pozyskać dotacje unijne.
NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Z ostatniej chwili

2017-09-01

Zarząd Województwa Lubelskiego zaktualizował Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014 -2020 oraz harmonogram naborów wniosków na 2017 rok.

Na uwagę zasługuje nowa, poszerzona lista typów projektów w ramach Działania 1.5 Bon na innowacje, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w nadchodzącym konkursie. Ogłoszenie konkursu nastąpi we wrześniu, nabór wniosków rozpocznie się w październiku.

Zapraszamy do współpracy !!!

 
2017-09-01

Ruszają kolejne nabory wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”:

 • III nabór 2017 ogólny,
 • IV nabór 2017 miasta średnie (miasta liczące 15 – 20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów i miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich)

Nabór będzie trwał od 5 września 2017 do 28 lutego 2018. Wnioski przyjmowane będą w następujących etapach:

 • od 5 września 2017 do 30 września 2017;
 • od 1 października 2017 do 31 października 2017;
 • od 1 listopada 2017 do 31 grudnia 2017;
 • od 1 stycznia 2018 do 28 lutego 2018.

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne (zakup gruntu, koszty budowy i rozbudowy, zakup środków trwałych i WNiP), usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw wynosi 10 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 5 mln zł.

Zapraszamy do współpracy !!!

 
2017-04-28

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Badania celowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie: od 30 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Wsparciem mogą być objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże, w tym działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami naukowymi.

Poziom dofinansowania wynosi odpowiednio:

Badania przemysłowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: do 80 %
 • średnie przedsiębiorstwa: do 75 %
 • duże przedsiębiorstwa: do 65 %

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: do 60 %
 • średnie przedsiębiorstwa: do 50 %
 • duże przedsiębiorstwa: do 40 %

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 80 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 000 000 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 3 000 000 PLN.

 
2017-02-09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie: od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. 

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty z sektora MŚP

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR, w tym:

 1. na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,
 2. na usługi doradcze: 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł

 
2017-01-05

Kredyt na innowacje technologiczne to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Dotacja ma charakter bezzwrotny i  może wynieść nawet 6 mln złotych. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Poziom dofinansowania:

 • do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • do 60 % wartości kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Konkurs będzie ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 16 stycznia 2017 r.

Nabór wniosków będzie trwał od 20 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r.

 
strona 4 z 23
« poprzednia   1  2  3  4  5  6  7  8  następna »  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.