dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

Pomagamy pozyskać dofinansowanie unijne dla firm. Kompleksowa obsługa:
 • dobieramy program finansujący,
 • piszemy wnioski o dotacje UE,
 • opracowujemy biznesplany,
 • monitorujemy realizację projektów.
Wysoka skuteczność naszym atutem. Sprawdź jak pozyskać dotacje unijne.
NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Z ostatniej chwili

2016-12-30

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach RPO WL 2014 – 2020.

Wnioski można składać w terminie od 28.02.2017 r. do 31.05.2017 r. do godziny 15:00:00

O dofinansowanie mogą się starać:

 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

 • Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 • Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
 • Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowę przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
 • Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagającą przesyłania jej na duże odległości.
 • Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).
 
2016-12-30

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.7 Konkurencyjność przedsiębiorstw RPO WL 2014 – 2020.

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 10.04.2017 r. do godziny 15:00:00

Dofinansowanie przeznaczone jest dla średnich przedsiębiorstw, w szczególności na:

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług
 • zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne)
 • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu
 • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej
 
2016-12-30

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach RPO WL 2014 – 2020.

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 02.03.2017 r. do godziny 15:00:00.

Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %
 • średnie przedsiębiorstwa: 60 %
 • duże przedsiębiorstwa: 50 %
 
2016-12-29

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe RPO WL 2014 – 2020.

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 30.03.2017 r. do godziny 15:00:00.

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych (spin-off lub spin-out) poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %
 • średnie przedsiębiorstwa: 60 %
 
2016-11-30

Zarząd Województwa przyjął harmonogram naborów wniosków, które będą prowadzone w 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.

 
strona 5 z 23
« poprzednia   1  2  3  4  5  6  7  8  9  następna »  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.