dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Projekt UE

Europejski Fundusz Społeczny                   Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego                   Unia Europejska

MODUS Doradztwo Gospodarcze Renata Wasiewicz,
w ramach Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości"
Priorytetu 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach"
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz budżet państwa

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Pliki do pobrania:
  format:
Regulamin uczestnictwa w Projekcie [*.doc] [*.pdf]
Definicja grup priorytetowych [*.doc] [*.pdf]
Rekrutacja i selekcja

§ 1

Beneficjentami Ostatecznymi Projektu mogą być osoby fizyczne spełniające łącznie następujące warunki:
 1. zameldowane są na stałe na terenie województwa lubelskiego,
 2. nie są zarejestrowane jako bezrobotne,
 3. nie prowadziły działalności gospodarczej i nie były właścicielami przedsiębiorstwa po 1 stycznia 2004 r.
 4. zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.

§ 2
 1. Projekt adresowany jest do osób, które planują prowadzenie działalności gospodarczej w roli agenta ubezpieczeniowego.
 2. O udział w Projekcie nie mogą ubiegać się osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej
  1. należącej do wymienionych w Załączniku I do Traktatu Ustanawiającego WE, wskazanych jako nie kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości",
  2. z sektora transportu oraz działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu Ustanawiającego WE (Dz.Urz. WE C235 z dnia 24.12.2002 r.),
  3. związanej z eksportem, jeżeli pomoc będzie bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności,
  4. działalności uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.
Beneficjentami Ostatecznymi nie mogą być osoby zatrudnione u Ostatecznego Odbiorcy.

§ 3

Priorytetowo będą traktowane:
 1. osoby odchodzące z rolnictwa (spełniające kryteria Beneficjenta Ostatecznego dla Działania 2.3 ZPORR),
 2. osoby zagrożone utratą zatrudnienia (spełniające kryteria Beneficjenta Ostatecznego dla Działania 2.4 ZPORR),
 3. młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.

§ 4
 1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie powinna wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.modus.lublin.pl lub w siedzibie Biura Projektu, 20-064 Lublin, ul. Północna 22 A, I p.
 2. Zgłoszenia przygotowane przy użyciu formularza innego niż przygotowany przez MODUS Doradztwo Gospodarcze Renata Wasiewicz, nie będą przyjmowane.

§ 5

Formularz aplikacyjny zawiera dane osobowe, informacje o planowanym przedsięwzięciu oraz potwierdzenie zgodności statusu formalnego osoby wypełniającej z wymogami Projektu.

§ 6
 1. Formularz aplikacyjny musi być wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny (komputerowo lub czytelnym pismem) i kompletny.
 2. Formularze zawierające niewypełnione rubryki będą odrzucane.
 3. Każda strona formularza aplikacyjnego musi być parafowana przez osobę ubiegającą się o uczestnictwo w Projekcie.
 4. Wszystkie strony formularza aplikacyjnego muszą być ponumerowane.
 5. Oświadczenie znajdujące się na końcu formularza aplikacyjnego musi być podpisane czytelnie przez osobę ubiegającą się o uczestnictwo w Projekcie.

§ 7
 1. Wypełniony formularz aplikacyjny należy czytelnie podpisać, wpiąć do skoroszytu i osobiście dostarczyć do siedziby Biura Projektu, 20-064 Lublin, ul. Północna 22 A (I p.), od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 15:00.
 2. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane będą w terminie od 4 września 2006 r. do 7 października 2006 r.
 3. Osoba składająca formularz aplikacyjny powinna mieć przy sobie dowód osobisty.
 4. Złożone formularze aplikacyjne wraz z załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.
 5. Osoba składająca formularz aplikacyjny otrzyma potwierdzenie jego złożenia oraz numer ewidencyjny zgłoszenia.

§ 8

MODUS Doradztwo Gospodarcze Renata Wasiewicz zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu przyjmowania formularzy aplikacyjnych od potencjalnych uczestników Projektu, aż do czasu zakończenia rekrutacji grupy spełniającej wskaźniki monitoringowe Projektu.

§ 9
 1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie musi do wypełnionego formularza załączyć:
  1. aktualne (wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia formularza) zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy, potwierdzające, że nie figuruje ona w ewidencji osób bezrobotnych,
  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt posiadania co najmniej średniego wykształcenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę składającą formularz aplikacyjny.
 2. Formularze aplikacyjne nie zawierające wymaganych załączników lub zawierające załączniki nieaktualne, będą odrzucane.
 3. Osoba, której formularz aplikacyjny zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, nie ma możliwości uzupełnienia braków, ani ponownego złożenia formularza.

§ 10
 1. Formularz aplikacyjny przejdzie w pierwszym etapie ocenę formalną, z wykorzystaniem Karty Oceny Formalnej.
 2. Formularz aplikacyjny, który pozytywnie przejdzie ocenę formalną, podlegać będzie ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez kierownika Projektu.
 3. Komisja Rekrutacyjna ma prawo przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które złożyły formularze aplikacyjne.

§ 11
 1. Wybór Beneficjentów Ostatecznych nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzach aplikacyjnych.
 2. Listę 30 osób zakwalifikowanych do Projektu oraz listę rezerwową zatwierdzi kierownik Projektu.
 3. W przypadku rezygnacji lub niedotrzymania warunku określonego w § 12 niniejszego Regulaminu przez osobę zakwalifikowaną do Projektu, jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.
 4. Wyniki rekrutacji udostępnione będą na stronie internetowej www.modus.lublin.pl, do 23 października 2006 r.
 5. Każda z osób zakwalifikowanych do Projektu poinformowana zostanie o tym fakcie listem poleconym.
 6. Od decyzji kierownika Projektu, o której mowa w § 10 ust.1, nie ma odwołania.

§ 12

Osoby zakwalifikowane do Projektu, przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego, będą miały obowiązek dostarczenia do Biura Projektu oryginału zaświadczenia z właściwego urzędu miasta lub gminy, że po dniu 1 stycznia 2004 roku nie prowadziły działalności gospodarczej.

Szkolenia oraz doradztwo indywidualne

§ 13
 1. Beneficjenci Ostateczni wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach:
  1. wstępne (32 godziny),
  2. podstawowe (168 godzin), zakończone egzaminem umożliwiającym wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych,
  3. "biznesowe" (32 godziny), z zakresu przedsiębiorczości, przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Beneficjenci Ostateczni będą zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
 3. Warunkiem ukończenia szkolenia będzie udział w co najmniej 90% zajęć.

§ 14
 1. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Biura Projektu, od 4 listopada 2006 roku do 10 lutego 2007 roku, w systemie weekendowym (od piątku do niedzieli), w następujących godzinach:
  • piątek - od godz. 17:00 do 20:00,
  • sobota - od godz. 9:00 do 16:00,
  • niedziela - od godz. 9:00 do 16:00
 2. Beneficjentom Ostatecznym mieszkającym w odległości od Lublina przekraczającej 100 km zapewnione będą noclegi.
 3. Beneficjentom Ostatecznym mieszkającym w odległości od Lublina nie przekraczającej 100 km, będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży.
 4. Zwrot kosztów podróży nastąpi na podstawie przedłożonych biletów autobusowych komunikacji PKS lub PKP (bilet 2 klasy), datowanych zgodnie z dniami szkoleń.

§ 15
 1. Beneficjentom Ostatecznym, którzy uzyskają wpis do ewidencji działalności gospodarczej, będzie przysługiwało bezpłatne, indywidualne doradztwo biznesowe, którego zakres będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb beneficjentów.
 2. Każdy Beneficjent Ostateczny będzie miał obowiązek skorzystać z 2 godzin doradztwa biznesowego.
 3. Beneficjenci Ostateczni będą mieli obowiązek poświadczyć fakt odbioru usługi doradztwa biznesowego, podpisując formularz odbioru usługi.

§ 16

Beneficjenci Ostateczni będą zobowiązani do podpisywania listy obecności na zajęciach szkoleniowych i doradczych.

Wsparcie pomostowe i jednorazowa dotacja inwestycyjna

§ 17

Warunkiem ubiegania się przez Beneficjentów Ostatecznych o wsparcie finansowe jest uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu i indywidualnym doradztwie oraz rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 18
 1. Beneficjenci Ostateczni mogą ubiegać się o wsparcie pomostowe.
 2. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinien być złożony przez Beneficjenta Ostatecznego w Biurze Projektu, w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Wnioski złożone po upływie 14 dni od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej nie będą rozpatrywane.
 3. Wypłata wsparcia będzie się odbywać przez okres 6 miesięcy, liczonych od dnia rejestracji przez Beneficjenta Ostatecznego działalności gospodarczej.
 4. Przed wypłatą drugiej transzy wsparcia pomostowego Beneficjent Ostateczny zobowiązany będzie udokumentować powstanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 5. Przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do okresu 12 miesięcy będzie rozpatrywane indywidualnie.

§ 19

Wsparcie pomostowe wypłacać będzie MODUS Doradztwo Gospodarcze Renata Wasiewicz.

§ 20
 1. Po rozpoczęciu działalności gospodarczej Beneficjenci Ostateczni będą mogli ubiegać się o jednorazową dotację inwestycyjną, ułatwiającą zakup niezbędnych narzędzi pracy.
 2. Wymagany minimalny wkład własny Beneficjenta Ostatecznego wynosi minimum 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
 3. Maksymalna kwota dotacji dla jednego Beneficjenta Ostatecznego wynosi 15 000 złotych.

§ 21
 1. Wnioski o jednorazową dotację inwestycyjną będą podlegały ocenie dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów , powołaną przez Instytucję Wdrażającą (Lubelska Fundacja Rozwoju).
 2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Beneficjentów Ostatecznych, którzy będą ubiegać się o jednorazową dotację inwestycyjną musi nastąpić do 31 marca 2007 r.
 3. Szczegółowe wymagania dotyczące Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o dotację inwestycyjną oraz warunki wypłaty, zostaną przedstawione uczestnikom Projektu w formie odrębnych dokumentów.

§ 22

Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są do dostarczania wszystkich wymaganych przez MODUS Doradztwo Gospodarcze Renata Wasiewicz dokumentów, oświadczeń i ankiet, związanych z realizacją Projektu.
  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.