dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, tel. kom. 607 469 556
 

Studia Wykonalności

Studium Wykonalności jest planem projektu określającym i krytycznie analizującym wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania: prawne, techniczne, instytucjonalne, finansowe i ekonomiczne. Porównując Studium Wykonalności projektu inwestycyjnego do innych dokumentów przygotowywanych dla potrzeb pozyskiwania finansowania (w tym w szczególności finansowania obcego z źródeł komercyjnych), można uznać, że jest to rozszerzona wersja Biznes Planu, dostosowana do realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Studium Wykonalności projektu ma na celu przedstawienie wszelkich informacji niezbędnych do zweryfikowania, czy dany projekt ma odpowiednie podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

Wykonanie Studium Wykonalności jest obowiązkowe przy ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) na współfinansowanie projektów inwestycyjnych.

Zadaniem specjalisty (niezależnego konsultanta, firmy doradczej) jest przygotowanie analizy zgodnie z polskimi przepisami i dyrektywami Unii Europejskiej, w szczególności z wytycznymi zawartymi w podręcznikach wdrażania programów.

Studium Wykonalności ma na celu wykazać, że realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów programu. Analiza techniczna pokazuje wykonalność techniczną projektu i wyższość zaproponowanego rozwiązania technicznego nad wariantami alternatywnymi. Analiza finansowa i ekonomiczna wskazuje na zasadność realizacji inwestycji - analizuje przepływy pieniężne w czasie realizacji i eksploatacji inwestycji. Obejmuje również szeroko rozumianą analizę kosztów i korzyści społecznych.

Profesjonalnie sporządzona dokumentacja projektowa kilkakrotnie zwiększa szanse na przyznanie środków pomocowych w ramach programów unijnych.
  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin.