dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Projekt UE

Europejski Fundusz Społeczny                   Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego                   Unia Europejska

MODUS Doradztwo Gospodarcze Renata Wasiewicz,
w ramach Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości"
Priorytetu 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach"
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz budżet państwa

Wytyczne Projektu dot. działalności gospodarczej

Pomoc finansowa w postaci wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej
nie zostanie udzielona, jeśli działalność gospodarcza prowadzona przez Beneficjenta Ostatecznego jest:
  • działalnością z sektora transportu,
  • działalnością związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wyłączenia PKD związane z produkcją),
  • związana z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności,
  • uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej
Rozliczenie dotacji inwestycyjnej:
  format:
Regulamin rozliczenia dotacji inwestycyjnej [*.doc]
Wniosek o płatność - instrukcja [*.doc]
Wniosek o płatność [*.doc]
Zestawienie wydatków inwestycyjnych [*.xls]
Promocja unijnego źródła dofinansowania [*.pdf]
Pliki do pobrania:
  format:
wyłączenia PKD z sektora transportu [*.doc]
wyłączenia PKD związane z produkcją [*.xls]
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - pełny wykaz [*.rtf]
Ramowe Wytyczne Działania 2.5 ZPORR "Promocja przedsiębiorczości" [*.pdf]
Schemat Biznes Planu Beneficjenta Ostatecznego [*.doc]
Wzór wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego
(dla wniosków składanych po 1 stycznia 2007 roku)
[*.doc]
Wzór wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego
(dla wniosków składanych po 22 lutego 2007 roku)
[*.doc]
Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej [*.doc]
Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji [*.doc]
Bilans otwarcia [*.doc]
Wyjaśnienia dotyczące dotacji inwestycyjnej [*.doc]
 
Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w charakterze agenta ubezpieczeniowego we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jako przedmiot wykonywanej działalności (zgodnie z PKD) powinny wpisać:

67.20.Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami
i funduszami emerytalno-rentowymi
  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.